Nem szeretne személyes találkozót? Tanácsadásunk már online is elérhető! Tudnivalók

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: GRANTIS Hungary Független Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-10-048866
Adatkezelő székhelye: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 65. fszt.
Adatkezelő képviselője: Sebestyén András vezérigazgató

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2019. január 22-től visszavonásig tart.

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott
értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 3. § értelmező rendelkezéseivel.
Ezek alapján tehát:

személyes adat:
 azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható
az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó
adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján
jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés
céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé
tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel
vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

További fogalmak:

Látogató:
aki a Társaság honlapjára lép.

Felhasználó:
aki a Társaság honlapján az adatkezelési szabályzat megismerését igazolja, valamely adatát megadja és/vagy szolgáltatás igénybevételét
kezdeményezi.

Termék:
a biztosítók / bankok / befektetési szolgáltatók által forgalmazott szerződések.

Közreműködők:
azok a személyek, akik szerződéses jogviszonyban állnak a Társasággal az adatkezelő által végzett tevékenység teljesítésére.

Call Center:

az a közreműködő, akit a Társaság azzal bíz meg, hogy képviseletében a felhasználót a Társaság által meghatározott céllal
megkeresse.

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A Társaság a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (a megfelelő
checkboxban elhelyezett pipa) igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát az adatkezelésre
csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus
úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes
személyt érintő személyes adatok kezeléséhez

A Társaság által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba,
továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy
részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. Irányadó jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
  kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
  hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.)
 • a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv.tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eht.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)
 • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

4. A tájékoztató hatálya

Jelen Adatkezelési tájékoztató a Társaság (Társaság) és a felhasználók közötti jogviszonyt szabályozza a Felhasználók személyes
adatainak kezelésére vonatkozóan. A tájékoztató hatálya kiterjed azokra a személyekre, akik regisztrálnak a Társaság
weboldalainak bármelyikén és/vagy a Társaság közreműködőjénél adataik kezeléséhez meghatározott célból hozzájárulnak
és/vagy akiknek a Társasággal szerződést kötnek az adatkezelés céljának megfelelő tartalmú szolgáltatás teljesítésére.
A tájékoztató hatálya kiterjed azokra, akik a Társaság adatkezelése során képviseletében eljárnak és/vagy adatkezelési
részfeladatokat látnak el és/vagy az adatkezelő és a felhasználó közötti jogviszony teljesítésében vesznek részt.
Ezeket a személyeket a Társaság közreműködőinek kell tekinteni.

5. A Társaság tevékenysége

A Társaság biztosítási ügynökkel / alkusszal, a pénzügyi szolgáltatóval, a bankkal kötött megbízási szerződése alapján pénzügyi
befektetési, szolgáltatási és biztosítási szerződések megkötése érdekében működik közre. A Társaság a biztosítási,
befektetési és banki piacon fellelhető természetes személyek részére szolgáló termékeket folyamatosan felkutatja,
rendszerezi, egymással összehasonlítja, előnyeiket-hátrányaikat bemutatja.

A Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a biztosítási, banki és befektetési jogszabályok és gyakorlat változásához kötődő
termékkínálati változást, a piaci igényeknek megfelelően kialakított új termékeket, és az ezzel kapcsolatos gyűjtött
és rendszerezett ismereteit a Felhasználók részére továbbítja.

A Társaság az anonim módon megadott adatok alapján folyamatosan felméri és rendszerezi, hogy a biztosítási / banki / befektetési
piac keresleti oldalán milyen szerződések megkötésére, milyen fajta termékekre milyen mértékű a kereslet, az így
rendszerezett adatok alapján kutatja fel potenciális felhasználói részére a keresleti piacnak megfelelő termékeket,
melyeket elektronikus úton, telefonos ügyfélszolgálat és személyes tájékoztatás útján mutat be azoknak a Felhasználóknak,
akik ezt az adatkezelés során lehetővé teszik részére.

A Társaság a fenti tevékenységének a teljesítésére honlapot működtet, amelyen lehetővé teszi a honlap látogatójának regisztrációját,
hírlevélre történő feliratkozását, termékösszehasonlítási jellegű tájékozódást próbaszámítások elvégzésével (kalkulátor
program), az egyedi kérdések megválaszolását, egyedi tanácsadási felkérések teljesítését.

6. Az Adatkezelő honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

6.1. Cookiek

A cookiekat (sütiket) a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információkat tartalmaznak,
mint az oldal beállításai. A sütik alkalmazása lehetőséget biztosít a Társaság számára a látogató egyes adatainak
lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. Egyes sütik használata elengedhetetlen az oldal
megfelelő működéséhez, mások statisztikákat gyűjtenek, hogy kényelmesebbé válhasson az oldal használata, míg vannak
olyan sütik, amelynek célja célzott hirdetések elhelyezése.

A látogató a honlap alsó részén elhelyezett sávon tudja kiválasztani, mely sütik használatát kívánja engedélyezni, tehát
melyek használatához járul hozzá és melyek használatát tiltja le.

adatkezelés célja:
a honlap-látogatási szokások vizsgálata, a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése

kezelt adatok köre:
a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram
neve

adatkezelés jogalapja:
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájárulása.

adattárolás határideje:
az adatfelvételtől számított legfeljebb egy év

adattárolás módja:
elektronikus

6.2. Kapcsolatfelvétel

A Társaság számára az érintett üzenetet küldhet a honlap „Kapcsolat” funkciójával.

adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzenetküldés

kezelt adatok köre:
az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma

adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje:
a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig

adattárolás módja:
elektronikus

6.3 Hírlevéllel, direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

Az ügyfelek igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében a Társaság az érintett előzetes egyértelmű és kifejezett
hozzájárulása alapján közvetlen ajánlatadási illetve informális céllal e-maileket, valamint hírleveleket küld az
érintettnek. Amennyiben a hírlevélre a honlapon iratkozhat fel az érintett, a feliratkozás megtételének helyén el
kell fogadnia az adatvédelmi szabályzatot. Ezt egy jelölőnégyzettel teheti meg. A Társaság biztosítja, hogy a marketing
célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon. A Társaság az ilyen tárgyú információkat személyesen
vagy telefonon is közvetíti az ügyfelek felé.

adatkezelés célja:
az érintettek tájékoztatása a Társaság legfontosabb híreiről

kezelt adatok köre:
érintett neve, e-mail címe

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje:
a hírlevél szolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről),
úgy a törlési kérelmét követően azonnal

adattárolás módja:
elektronikus

7. A Társaság működése során megvalósuló adatkezelések

A Társaság biztosításközvetítői tevékenysége során magánszemélyekkel kerül szerződéses kapcsolatba. Ezen tevékenységének
ellátása körében a Társaság nagyszámú személyes adatot kezel.

7.1. Call center

Amennyiben az érintett megadja a telefonszámát, következő lépésként a Társaság által működtetett call center munkatársa felhívja
az érintettet rögzített vonalról. Amennyiben az érintett érdeklődést mutat, akkor a Társaság munkatársa pontosítja
az adatokat, illetve továbbiakat vesz fel: érdeklődés tárgya, megtakarítással szembeni elvárások, esetleg összeg,
illetve irányítószám, hogy a területileg illetékes tanácsadó kereshesse. Az adatok rögzítése MiniCRM-ben történik.

A Társaság a call center által kezdeményezett hívásokat az érintett hozzájárulása alapján rögzíti.

adatkezelés célja:
kapcsolatfelvétel

kezelt adatok köre:
az érintettneve, címe, születési helye, ideje, e-mail címe, …
, a hangfelvétel tartalma, valamint az beszélgetés közben rögzített személyes adatok

adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása

adattárolás határideje:

5 év

adattárolás módja:

elektronikus és/vagy papír alapú

7.2. Igény-, és szükségletfelmérő

A Társaság igény-, és szükségletfelmérőt alkalmaz, amely során az adatok kezelése elsősorban az érintett hozzájárulásán alapul,
valamint az érintettre vonatkozó szerződés megkötéséhez szükséges, így a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontján
alapszik.

Az igényfelmérőben megadott adatok vonatkozásában a Társaság profilalkotást végez, amelynek jogalapja a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) és f) pontja. A profilalkotás alkalmazásának célja, hogy a Bit. 398. §-a kötelezettségként írja elő a
biztosításközvetítő részére, hogy alapos és személyre szabott elemzés alapján adjon tanácsot, amely szükségszerűen
együtt jár az érintettre vonatkozóan profil alkotásával.

Az adatkezelés célja, hogy a Társaság az ügyfelei számára a biztosítási tevékenységről szóló 2014. év LXXXVIII. törvény 398.
§ alapján szolgáltatást nyújtson, illetve a részükre személyes attribútumaik alapján a megfelelő szolgáltatás nyújthassa.
A szolgáltatás nyújtása más módon nem végezhető el.

A fentiek értelmében az adatkezelő jogos érdekei indokolják a megfelelő, az ügyfél számára legmegfelelőbb szolgáltatás nyújtását,
míg az érintett érdeke személyes adatai tiszteletben tartása.

Az érdekmérlegelési teszt alapján megállapításra került, hogy az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése az érintett érdekeinek
korlátozásával megfelelő biztosítékok bevezetése és betartása mellett arányban áll, azaz megalapozottnak tekinthető
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalap használata. Összefoglalva:

 • az adatkezelőnek gazdasági és felelősségvállalási szempontból, illetve a Bit.-nek megfelelő biztosítási tevékenység jogszerű
  folytatása szempontjából kiemelkedő jelentőségű a profilalkotás

 • a cél elérése más eszközzel nem biztosítható hatékonyan.

A profilalkotás során alkalmazott logika az alábbi: a megfelelő biztosítás kiválasztása érdekében a Társaság számára átadásra
kerülnek a természetes személyazonosító adatok (név, születési hely és idő, lakcím) e-mail cím, továbbá a Bit. 398.
§-a által előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges általános pénzügyi adatok. Az adatok elemzésének célja annak
megállapítása, mely biztosítások megfelelőek az érintett számára.

adatkezelés célja:

biztosítási, banki és befektetési termékekre tanácsadással történő ajánlattétel és ajánlati eljárás, pénzügyi szerződések
közvetítése, valamint pénztári tagszervezés az ügyfél igényeinek megfelelően

kezelt adatok köre:
ügyfél neve, címe, születési helye, ideje, e-mail címe, illetve az igényfelmérőben meghatározott egyéb adatok (a Bit. 398.
§-a által előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges általános pénzügyi adatok)

adatkezelés jogalapja:

a személyes adatok megadása tekintetében GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, míg a profilalkotás tekintetében a GDPR
6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja

adattárolás határideje:

a szerződés megszűnését követő 5 évig

adattárolás módja:

elektronikus és/vagy papír alapú

7.3. Szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés

A Társaság az ügyfelek igényeinek kiszolgálása érdekében megbízási szerződést köt az érintettekkel. A Társaság munkáját a
szerződéskötés és annak teljesítése során – egyes esetekben – alvállalkozó segíti, amely a Társaság adatfeldolgozójának
minősül a közöttük létrejött adatfeldolgozói megállapodás alapján. A biztosításközvetítést végző természetes személy
adatait a megbízási szerződés tartalmazza. A Társaság által megkötött szerződéseket a Társaság saját elektronikus
rendszerében (Brokka szoftver) tárolja.

A hozzájárulás alapján a Társaság az érintett személyes adatait az alábbi célok elérése érdekében kezelheti, tarthatja nyilván,
és a szerződésben foglaltak szerinti célokra használhatja fel: kapcsolatfelvétel, ajánlattétel és ajánlati eljárás,
biztosítási szerződés megkötése, biztosítási szerződés módosítása és fenntartása, kapcsolattartás és tanácsadás biztosítási/banki/befektetési
ügyekben.

adatkezelés célja:

szerződéskötés

kezelt adatok köre:
ügyfél neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, születési helye, ideje, adóazonosító jele, anyja neve

adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, valamint az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

adattárolás határideje:

a szerződés

megszűnését
megszűnését követő 5 évig

adattárolás módja:

elektronikus és/vagy papír alapú

7.4. Címzettek

Abban az esetben, ha az ügyfél (érintett) kiválasztja a számára megfelelő biztosítást, a Társaság a biztosítást kínáló biztosítónak
továbbítja a kötvény kiállításához szükséges dokumentumokat. A kiválasztott biztosító nevéről és elérhetőségéről
a Társaság minden esetben tájékoztatja az érintettet, az adatok továbbítására az érintett hozzájárulásával kerül
sor. Az adatok továbbítása történhet papír alapon vagy elektronikusan.

A Társaság ügyféligényeket, illetve vagyonbiztosítás megkötése iránt érdeklődők személyes adatait az érintettek hozzájárulása
alapján elektronikus úton átadja az Eurorisk Kft.-nek. A következő releváns adatok kerülnek átadásra: érintettek
neve, telefonszáma, e-mail címe.

7.5. Pénzmosási adatlapok

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása
céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott adatait.

adatkezelés célja: ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése

kezelt adatok köre: természetes személy családi és utóneve; születési családi és
utóneve; állampolgársága, születési helye, ideje, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye,
azonosító okmányának típusa és száma; lakcímet igazoló hatósági igazolványa száma, a bemutatott okiratok másolata

adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése [Pmt. 7. §]

adattárolás határideje:

az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év [Pmt. 56. § (2) bekezdés]

adattárolás módja:

elektronikus

7.6. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

7.6.1. Telefonos ügyfélszolgálat

A Bit. 382. § (1) bekezdése alapján a Társaság köteles biztosítani, hogy az ügyfél és a fogyasztói érdekképviseleti szervek
a Társaság és – adott termék kapcsán – az általuk megbízott kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy
magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen
vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.

A biztosítók, a többes ügynökök és az alkuszok panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos
részletes szabályokról szóló 437/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet állapítja meg a panaszkezeléssel kapcsolatos részletszabályokat.

Ennek megfelelően a Társaság ügyfélszolgálatot működtet, illetve Ügyfélszolgálati és Iratbetekintési Szabályzattal rendelkezik:
https://grantis.hu/mukodesi_szabalyozas.pdf

A beérkező hívások a hívásirányító rendszer segítségével futnak be a szabad operátor(ok)hoz. Az operátor – neve érthető,
tagolt bemondásával – azonosítja magát, majd elvégzi a telefonáló beazonosítását. Ügyfél esetén név, születési dátum,
illetve anyja leánykori neve szolgál az azonosításra. Amennyiben az azonosítás nem végezhető el, vagy nem járt sikerrel,
a tájékoztatás kizárólag általános információkra, nyilvános adatokra irányulhat.

A beszélgetések hangrögzítésre kerülnek
. Bejövő hívás esetén erről az automata hívásirányító rendszer tájékoztatja a betelefonálót, kimenő hívás
esetén pedig az operátor a beszélgetés elején informálja erről a hívott felet.

A Bit. 159. § (2) bekezdése alapján telefonon történő panaszkezelés esetén a Társaság az ügyfél közötti telefonos kommunikációt
a Társaság hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt öt évig megőrzi.
Ennek tényéről a Társaság a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni kell. Az ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel
visszahallgatását, továbbá térítésmentesen – kérésének megfelelően – huszonöt napon belül rendelkezésére kell bocsátani
a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a hangfelvétel másolatát.

Abban az esetben, ha a telefonos megkeresés nem panaszra vonatkozik, az adatkezelésre az érintett hozzájárulása ad jogalapot.
Amennyiben az érintett nem járul hozzá az adatkezeléshez, jogosult megszakítani a hívását és a Társaság egyéb elérhetőségein
(e-mail, levél) útján megkeresni a Társaságot.

adatkezelés célja: panaszok kivizsgálása, elintézése

kezelt adatok köre: az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a panasszal kapcsolatos
egyéb adatok

adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti
jogi kötelezettség teljesítése a Bit. 159. § szerint

adattárolás határideje:

a cél megvalósulásáig: amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, a válasz megküldésétől
számított 5 év elteltével törli az adatkezelő az adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét
követően kerülnek az adatok törlésre

adattárolás módja:

elektronikus

7.6.2. Személyes és e-mailes ügyfélszolgálat

Személyes ügyfélszolgálati ügyintézés tárgya lehet tájékoztatás kérés, nyilatkozattétel, kérelem benyújtása, dokumentum átadása,
panaszbejelentés, iratbetekintés. A személyes panasz esetén a Társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően jegyzőkönyvet
vesz fel és nyilvántartást vezet a panaszokról.

A Társaság emellett e-mail-es ügyfélszolgálatot is üzemeltet az
ugyfelszolgalat@grantis.hu
email címen.

adatkezelés célja: panaszok kivizsgálása, elintézése

kezelt adatok köre: az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a panasszal kapcsolatos
egyéb adatok

adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti
jogi kötelezettség teljesítése a Bit. 159. § szerint

adattárolás határideje:

a cél megvalósulásáig: amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, a válasz megküldésétől
számított 5 év elteltével törli az adatkezelő az adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét
követően kerülnek az adatok törlésre

adattárolás módja:

elektronikus és/vagy papír alapú

7.7. Számlák kezelése

adatkezelés célja:

számlák kiállítása és tárolása

kezelt adatok köre:
ügyfél neve, címe

adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-a

adattárolás határideje:

a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig köteles
a Társaság megőrizni. A Társaság 8+1 év elteltével automatikusan törli az érintett személyes adatait

adattárolás módja:

elektronikus és/vagy papír alapú

8. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését;
adatainak törlését Gilincsek Szabolcs adatvédelmi tisztviselőnél,
a
dpo@grantis.hu
e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz. Panasza esetén
Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz
fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

Alább olvasható a részletes leírás az érintetti jogok kapcsán:

8.1. Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban
van-e és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • jogosult megtudni az adatkezelés célját;
 • az érintett személyes adatok kategóriáit;
 • azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
  ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának
  szempontjait.
 • Jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
  adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése
  ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt.
 • Jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték.
 • Továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra,
  hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel
  jár.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja

az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról
az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja
az érintettet.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a Társaság csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk
(3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy
az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

8.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok
– egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Arra az időtartamra, amíg a Társaság ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek
a jelen tájékoztató 7.4. pontjának megfelelően.

8.3. Tiltakozás joga

Az érintett abban az esetben a Társasághoz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés
jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén a Társaság nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, a Társaság
vezérigazgatója dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Társaság korlátozza
  a személyes adatok kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos
  mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést
az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést
hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés
valósulhat meg mindaddig, amíg

 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetője előzetesen
tájékoztatja az érintettet.

8.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat,
a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje,
ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség
abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik
az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk
(2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték
;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséheztörölni kell
;

VAGY

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került
sor.

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti
indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal
rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy

c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,

f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy

g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.

8.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, amennyiben:

 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség,
  amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
  megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bekezdés a) pont]

ÉS

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel,
illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

8.7. Jogorvoslat

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott
kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó
sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő hatósághoz – Magyarországon a NAIH-hoz
fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt
is megindítható.

9. Adatfeldolgozók

A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozókat
veszi igénybe:

adatfeldolgozó neve:

címe:

cégjegyzékszáma:

adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltatás

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést a Társaság utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak,
a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára
adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a Társaság rendelkezései szerint kötelesek tárolni
és megőrizni.

10. Adatbiztonság

A Társaság minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő
szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Társaság az adatok biztonságáról megfelelő
technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

11. A nyilatkozat megváltoztatása

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes
adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja.
Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, a Társaság külön megkéri
az érintetti hozzájárulást.

12. Jelen szabályzatban nem meghatározott kérdések

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az
Infotv. szabályai az irányadó.

Minden online kapcsolatfelvétel, beleegyező nyilatkozatnál

Minden olyan felületen, ahol az érintett adatot adhat meg a Társaság részére, a jelen szövegnek kell megjelennie.

 Megismertem és elfogadom az
adatvédelmi szabályokat
.

(csak a jelölőnégyzet aktívvá tételével fogadja el a rendszer a regisztrációt/üzenet elküldését)