A GRANTIS HUNGARY ZRT. KÖZZÉTÉTELE
A FENNTARTHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL KÁROS HATÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉRE VONATKOZÓAN

Az éghajlatváltozás kockázatainak és káros hatásainak csökkentésére előirányzott célkitűzésekre vonatkozóan az ENSZ Közgyűlése 2015-ben fenntartható fejlődési menetrendet fogadott el, és 2016-ban hatályba lépett az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény részét jelentő ún. Párizsi Megállapodás.

A fenti célkitűzésekre a pénzügyi szolgáltatások piacán zajló tevékenységek során is figyelemmel kell lenni, ezért az Európai Parlament és a Tanács megalkotta az (EU) 2019/2088 számú rendeletét a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről (a továbbiakban: Rendelet).

A jelen közzétételben több alkalommal is megjelenő „fenntarthatósági kockázatnak” a Rendelet alapján az olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási eseményt vagy körülményt kell tekinteni, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére.

A fenntarthatóság szempontjából káros hatásokra vonatkozóan a GRANTIS Hungary Zrt. jelen közzététele a biztosítási alapú befektetési terméknek minősülő, valamint befektetési jellegű nyugdíjbiztosításnak minősülő biztosítási termékek (a továbbiakban együtt: Befektetési biztosítások) értékesítésére vonatkozik.

A GRANTIS Hungary Zrt. a Rendelet alapján az alábbi nyilatkozatokat teszi közzé.

1. A fenntarthatósági kockázatok beépülése a GRANTIS Hungary Zrt. Befektetési biztosítások értékesítésére vonatkozó tevékenységébe

A GRANTIS Hungary Zrt. elkötelezett a bolygónk védelme, az éghajlatváltozás, illetve egyéb káros környezeti hatások csökkentése mellett, e törekvéseket működése során igyekszik a lehető legnagyobb mértékben figyelembe venni. A Rendeletben megfogalmazott elvárások kapcsán azonban fontos leszögezni, hogy biztosításértékesítőként (a Rendelet fogalomrendszere szerint: pénzügyi tanácsadóként) a Befektetési biztosításokat létrehozó biztosítók (a továbbiakban: Termék előállítója, illetve Termékek előállítói) által a részére biztosított információkra tud csak hagyatkozni. Különösképpen igaz ez az ún. unit-linked típusú biztosításokra, ahol a termékek mögötti befektetési portfóliókról önállóan nem tud fenntarthatósággal kapcsolatos, megalapozott ismeretekhez jutni.

A fentiek alapján a GRANTIS Hungary Zrt. minden esetben az értékesítési tevékenysége részévé teszi, ha a Termék előállítója az érintett Befektetési biztosításhoz kapcsolódóan fenntarthatósági információt (a továbbiakban: Fenntarthatósági információ) is elérhetővé tesz. Ilyen esetben az érintett biztosításértékesítő a Fenntarthatósági információt tartalmazó dokumentumot is átadja az ügyfél részére, illetve fel is hívja az ügyfél figyelmét erre a szempontra.

2. A befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásainak figyelembe vétele

A GRANTIS Hungary Zrt. e kérdés kapcsán is arra kíván utalni, hogy Fenntarthatósági információhoz gyakorlatilag csak a Termékek előállítóitól tud jutni. Jelenleg az is jól látható, hogy a Termékek előállítói körében sincs egységes álláspont, az általuk e tárgyban eddig megismerhető közzétételekben egymástól akár gyökeresen eltérő álláspontokkal lehet találkozni. Azt is hozzá kell tenni ehhez, hogy jelenleg még nem állnak rendelkezésre azok a nemzetközi, uniós vagy tagállami standardok, iránymutatások sem, melyek a jogalkalmazás jelentős bizonytalanságainak feloldásában segíthetnének.
A fentiekre figyelemmel a GRANTIS Hungary Zrt. a jelen közzététel kibocsátásnak hatálya alatt nem veszi figyelembe a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait, kifejezi azonban szándékát ezek figyelembe vételére, amennyiben a tőle elvárható gondosság mellett megszerezhető információk lehetővé teszik azt, hogy a Befektetési biztosítások értékesítése során már kellően megalapozott ismeretekkel rendelkezzen ehhez. Ennek érdekében a GRANTIS Hungary Zrt. folyamatosan figyelemmel kiséri a kapcsolódó piaci gyakorlatot, valamint a hatóságok jövőben várható iránymutatásait. A GRANTIS Hungary Zrt. legalább évente felülvizsgálja, hogy megteremtődött-e számára annak a lehetősége, hogy a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait figyelembe vegye a Befektetési biztosítások értékesítése során.

A fenti döntés nem befolyásolja az 1. pontban írtakat, tehát a Termékek előállítóitól megkapott Fenntarthatósági információkat a GRANTIS Hungary Zrt. a tanácsadás részévé teszi, ezt meghaladóan azonban nem szűkíti, illetve egyéb módon sem végez válogatást az általa értékesített Befektetési biztosítások portfóliójában.

3. A fenntarthatósági kockázatok integrálása a GRANTIS Hungary Zrt. javadalmazási politikájába

A hatályos jogszabályok (így különösen a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény, valamint az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésére vonatkozó tájékoztatási követelmények és üzletviteli szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2017/2359 rendelet) a Befektetési biztosítások értékesítői számára számos szigorú szabályt rögzítenek annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfél minden esetben az igényeinek és szükségleteinek legmegfelelőbb terméket választhassa. E szabályok érvényesülését a GRANTIS Hungary Zrt. következetesen elvárja biztosításértékesítőitől, a szolgáltatás minőségi szempontjai a javadalmazási politikában is jelen vannak.

A Rendelet hatályba lépésével a fent írt elvárások rendszerébe beépül az a követelmény is, hogy amennyiben az adott Befektetési biztosításhoz rendelkezésre áll Fenntarthatósági információ, akkor azt a biztosításértékesítő adja át az ügyfélnek, szükség szerint szóbeli kifejtéssel is támogatva e szempontok érvényesülését. Ezt meghaladóan azonban – a gyakorlat kialakulatlansága, az ebből fakadó, az 1. és 2. pontokban kifejtett jogalkalmazási bizonytalanságok miatt – a GRANTIS Hungary Zrt. jelenleg nem integrálja önálló szempontként javadalmazási politikájába a fenntarthatósági kockázatokat. E döntést támasztja alá az is, hogy a fenntarthatósági kockázatok közvetlen beépítése akár összeférhetetlenségi kockázathoz is vezethet, ha a biztosításértékesítő ezt a szempontot – annak javadalmazása miatt – előtérbe helyezi mindazon egyéb szempontokhoz képest, melyet kötelezően figyelembe kell vennie annak érdeklében, hogy az ügyfél a számára legmegfelelőbb termékhez jusson.

A GRANTIS Hungary Zrt. a fentebb írtakkal összhangban e kérdésben is figyelemmel fogja kísérni a remélhetőleg egységesedő piaci gyakorlatot, elérhető útmutatásokat, és mérlegelni fogja, hogy ezek alapján változtathat-e javadalmazási politikáján egyéb törvényi kötelezettségeit sem veszélyeztető módon.

A jelen közzététel 2021. március hó 10. napjától hatályos.

Letölthető PDF formátum