A GRANTIS HUNGARY FÜGGETLEN PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ZRT.

FOGYASZTÓI VÉLEMÉNYEK BESZERZÉSÉRE ÉS MEGJELENÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

I. PREAMBULUM

A GRANTIS Hungary Független Pénzügyi Tanácsadó Zrt. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 65. fszt., a továbbiakban: „Társaság”), a fogyasztói érdekek védelme – különösen a fogyasztói döntések alapjául szolgáló valós és releváns információkhoz történő hozzájutás – érdekében, hogy ügyfelei a Társaság által bemutatott szolgáltatások tekintetében megfelelő információk birtokában tájékozott döntést hozhassanak, az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelve és azok keretei között, az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: „Szabályzat”) hozta létre.

II. A SZABÁLYZAT TARTALMA

 • I. Preambulum
 • II. A Szabályzat tartalma
 • III. A Szabályzat hatálya
 • III.1. A Szabályzat tárgyi hatálya
 • III.2. A Szabályzat személyi hatálya
 • III.3. A Szabályzat időbeli hatálya
 • IV. Jogszabályi környezet
 • V. Lényeges fogalmak
 • VI. Alapelvek
 • VII. A fogyasztói vélemények beszerzésére vonatkozó szabályok
 • VIII. A fogyasztói vélemények megjelenítésére vonatkozó szabályok
 • IX. A szabályzat felülvizsgálata
 • X. A Szabályzat hatályba lépése

III. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

III.1. A Szabályzat tárgyi hatálya

A Szabályzat a Társaság teljes szakmai működése során végzett valamennyi olyan tevékenységre kiterjed, amely a Társaság által értékesített, vagy általában bármely egyéb okból általa bemutatott, ismertetett, megjelenített termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói vélemények beszerzésére, vagy e vélemények más fogyasztók számára történő megjelenítésére irányul.

III.2. A Szabályzat személyi hatálya

A Szabályzat személyi hatálya a Társaság tevékenyégében részt vevő valamennyi alkalmazottra és egyéb jogviszony alapján közreműködőre kiterjed. Különös figyelemmel kell lenniük a Szabályzat előírásaira azoknak, akik – munkakörük, vagy a Társasággal kötött szerződésük alapján – a fogyasztói vélemények beszerzéséhez, vagy megjelenítéséhez kapcsolódó bármely feladatot végeznek.

III.3. A Szabályzat időbeli hatálya

A Társaság a Szabályzatot határozatlan időre hozza létre. Megszűnik a Szabályzat, ha a Társaság vezérigazgatója annak megszüntetéséről dönt. Megszűnik a Szabályzat akkor is, ha – akár a jogszabályi környezet változása miatt, akár egyéb okból – a Társaság azonos tárgyi hatállyal új szabályzatot alkot.

IV. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

A Szabályzat minden esetben meg kell, hogy feleljen a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, különösen:

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.), a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. tv. (Bit) ügyfelek tájékoztatására vonatkozó szabályainak.

Amennyiben a Szabályzat bármely rendelkezése eltérést nem engedő jogszabályi normába ütközne, abban az esetben a Szabályzat érintett rendelkezését semmisnek kell tekinteni, melynek helyébe a releváns jogszabályi norma lép.

A Társaság – a releváns jogszabályok betartása mellett – mindenkor figyelemmel kíséri a Gazdasági Versenyhivatal, valamint a Magyar Nemzeti Bank, mint fogyasztóvédelmi hatóság által a tárgyban kiadott egyéb jogi irányítási eszközöket, útmutatásokat, állásfoglalásokat, tájékoztatókat, és alkalmazza az azokban foglaltakat a Szabályzat létrehozása és módosításai során.

V. LÉNYEGES FOGALMAK

a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy,

b) Társaság: a GRANTIS Hungary Független Pénzügyi Tanácsadó Zrt.,

c) kereskedelmi kommunikáció: a Társaság gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől,

d) reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul,

e) ügyleti döntés: a fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, illetve hogyan és milyen feltételek mellett kössön szerződést, továbbá, hogy gyakorolja-e valamely jogát az áruval kapcsolatban,

f) rangsorolás: a termékek relatív kiemelése a Társaság által bemutatott, megszervezett vagy közölt módon, tekintet nélkül az ilyen bemutatáshoz, szervezéshez vagy közléshez használt technológiai eszközökre,

g) online felület: olyan szolgáltatás, amely a Társaság által vagy a Társaság nevében működtetett szoftvert, többek között weboldalt, valamely weboldal egy részét vagy valamely alkalmazást alkalmaz.

VI. ALAPELVEK

1. A Társaság a fogyasztói vélemények beszerzése és megjelenítése során mindenkor tisztességesen jár el.

2. A Társaság az 1. pontban meghatározott elv érvényesülése kapcsán csak azt a gyakorlatot tartja tisztességesnek, amely megfelel a szakmai gondosság követelményének és nem rontja a fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, szükséges információk birtokában meghozott tájékozott döntésre, továbbá nem készteti a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára, amelyet egyébként nem hozott volna meg.

3. A Társaság a fogyasztói vélemények beszerzése és megjelenítése során az olyan fogyasztó magatartását veszi alapul, aki ésszerűen tájékozott, és az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

4. A Társaság megkülönböztetett, kiemelt figyelemmel folytat olyan kereskedelmi kommunikációt, amely az értékesíteni kívánt termék, szolgáltatás jellegéből adódóan koruk, hiszékenységük, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott fogyasztók ügyleti döntését is befolyásolhatja.

5. A Társaság semmilyen esetben nem folytat megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot (megtévesztő különösen a Szabályzat alkalmazásában az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt - figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére - olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas).

VII. A FOGYASZTÓI VÉLEMÉNYEK BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. A Társaság kizárólag olyan fogyasztók részére küldi meg a fogyasztói vélemény beszerzésére szolgáló kérdőívet (a továbbiakban: Kérdőív), akik azonosítására a korábbiakban megfelelően (például online regisztráció, vagy egyéb azonosítási megoldás útján) sor került.

2. A Társaság a Kérdőívben szereplő kérdéseket világosan, egyértelműen, félreérthetetlenül fogalmazza meg.

3. A Társaság célja a Kérdőív összeállítása során az, hogy a kérdésekre adott válaszok olyan információt tartalmazzanak, amely valós segítséget nyújthat ügyleti döntés meghozatalához más fogyasztók számára. E cél érdekében a Társaság minden esetben törekszik arra, hogy a Kérdőívben megfogalmazott kérdések egy-egy szolgáltatás, vagy szolgáltató releváns tulajdonságára, jellemzőjére irányuljanak.

4. Amennyiben a Társaság nem csak a termékre, vagy a szolgáltatásra, hanem a termék előállítójára, vagy a szolgáltatóra vonatkozóan is meg kíván jeleníteni fogyasztói véleményt, abban az esetben a Kérdőívben is pontosan megfogalmazza, illetve elhatárolja, hogy a fogyasztó véleményét a termék/szolgáltatás, vagy a termék előállítója/szolgáltató tekintetében kívánja beszerezni.

5. A Kérdőívben szereplő kérdéseknek pártatlannak kell lennie, a kérdés nem lehet alkalmas arra, hogy a választ eleve egy előre meghatározott irányba terelje.

VIII. A FOGYASZTÓI VÉLEMÉNYEK MEGJELENÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. A Társaság kizárólag olyan fogyasztói véleményt jelenít meg, illetve kizárólag olyan fogyasztói vélemény megjelenítését teszi lehetővé szerződéses partnerei részére, amelynek tekintetében a tőle elvárható módon és mértékben meggyőződött arról, hogy a vélemény az általa azonosított fogyasztótól származik.

2. A Társaság a beérkezett szöveges fogyasztói vélemények közül törli azokat, amelyek nem tartalmaznak értékelhető információt, illetve azokat is, melyek tartalma, fogalmazásmódja jogszabályt, vagy mások jogait, méltányos érdekeit sérti, vagy sértheti.

3. A Társaság megjeleníti a hozzá beérkezett összes beérkezett fogyasztói véleményt, kivéve a jelen szabályzat VIII.2. pontja alapján törölt véleményeket.

4. A kiegyensúlyozott tájékoztatás érdekében a szöveges fogyasztói vélemények közül a Társaság egyaránt megjeleníti a pozitív és a negatív értékeléseket. A Társaság informatikai lehetőséget (szűrés) biztosít a látogatóknak arra, hogy kizárólag a pozitív, vagy negatív értékelésű (magas, vagy alacsony pontszámot kapott) véleményeket jelenítse meg.

5. A Társaság a jelen szabályzatot olyan módon teszi elérhetővé, hogy az könnyen elérhető legyen azok számára, akik a fogyasztói véleményeket olvassák.

6. A Társaság a jelen szabályzat közzétételén túl gondoskodik olyan tájékoztatók megjelenítéséről, melyek segítik a fogyasztói vélemények olvasóit a helyes értékelésben.

7. A Társaság minden esetben megjeleníti a fogyasztói értékelésre vonatkozóan, hogy az igazolt vásárláshoz kapcsolódik-e (igazolt vásárlásnak minősül, ha az értékelés a fogyasztónak a Társaság közreműködésével beszerzett termékre, vagy szolgáltatásra vonatkozik). A Társaság minden esetben feltünteti a fogyasztói vélemény mellett, ha az igazolt vásárláshoz kapcsolódik.

8. A Társaság a fogyasztói véleményt úgy jeleníti meg, hogy egyértelmű legyen a vélemény olvasója számára, hogy az egy konkrét termékre/szolgáltatásra, vagy pedig általában a termék előállítójára/szolgáltatóra vonatkozik-e.

9. A Társaság nem jelenít meg olyan, a megjelenítés időpontjához képest túlságosan régen keletkezett véleményeket, melyek valósága, adekvát jellege a jelentős időmúlásra figyelemmel már bizonytalan.

IX. A SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATA

1. A Szabályzatot a Társaság a kihirdetésétől, illetve a későbbiekben az utolsó felülvizsgálattól számított két év elteltével felülvizsgálja. Felül kell vizsgálni a Szabályzatot – a kihirdetéstől, vagy az utolsó felülvizsgálattól számított időtartamtól függetlenül – abban az esetben is, ha a jogszabályi környezet, vagy egyéb lényeges körülmény – például a Társaság tevékenységének – változása indokolja. Amennyiben a Szabályzat módosítására kerül sor, abban az esetben Társaság a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzatot – más szabályzatai kihirdetésével azonos módon – kihirdeti.

X. A SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE

A Szabályzat 2022. május hó 28. napján lép hatályba.


GRANTIS Hungary Zrt.

Sebestyén András vezérigazgató