Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő megnevezése: GRANTIS Hungary Független Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-10-048866
Az adatkezelő székhelye: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 65. fszt.
Az adatkezelő képviselője: Sebestyén András vezérigazgató

2. Fogalmak és az adatkezelés alapvető szabályai

2.1. Fogalmak

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az általános adatvédelmi rendelet (ld. 3. pont) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 3. § értelmező rendelkezéseivel. Ezek alapján tehát:

személyes adat:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

hozzájárulás:

az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés:

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált, vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

címzett:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

További fogalmak:

látogató:

aki a Társaság honlapjára lép.

felhasználó:

aki a Társaság honlapján az adatkezelési szabályzat megismerését igazolja, valamely adatát megadja és/vagy szolgáltatás igénybevételét kezdeményezi.

Társaság:

a GRANTIS Hungary Független Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

termék, termékek:

a biztosítók / bankok / befektetési szolgáltatók által forgalmazott szerződés, szerződések.

közreműködők:

azok a személyek, akik szerződéses jogviszonyban állnak a Társasággal az általa végzett tevékenység teljesítésére.

Call Center:

az a közreműködő, akit a Társaság azzal bíz meg, hogy képviseletében a felhasználót a Társaság által meghatározott céllal megkeresse.

2.2. Az adatkezelés alapvető szabályai

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A Társaság a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa), vagy egyéb módon tett egyértelmű nyilatkozat igazolja annak megismerését, megértését.

A Társaság által gyűjtött személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Társaság csak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozott személyes adatokat kezeli.

A Társaság gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek.

A Társaság a személyes adatokat úgy tárolja, hogy az érintettek azonosítására csak az adatkezelési cél eléréséhez szükséges ideig legyen lehetőség.

3. A Társaság tevékenységére vonatkozó lényegesebb jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.)
 • a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.)
 • a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv.tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eht.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

4. A tájékoztató hatálya

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Társaság és mindazon természetes személyek közötti jogviszonyt szabályozza azok személyes adatainak kezelésére vonatkozóan, akik a Társaság tevékenységét (ld. 5. pont) igénybe veszik akár személyes értékesítés útján, akár a Társaság honlapján keresztül.

A tájékoztató hatálya kiterjed azokra a személyekre, akik regisztrálnak a Társaság weboldalainak bármelyikén és/vagy a Társaság közreműködőjénél adataik kezeléséhez meghatározott célból hozzájárulnak és/vagy akiknek a Társasággal szerződést kötnek az adatkezelés céljának megfelelő tartalmú szolgáltatás teljesítésére.

A tájékoztató hatálya kiterjed azokra, akik a Társaság adatkezelése során annak képviseletében eljárnak és/vagy adatkezelési részfeladatokat látnak el és/vagy az adatkezelő és a felhasználó közötti jogviszony teljesítésében vesznek részt. Ezeket a személyeket a Társaság közreműködőinek kell tekinteni.

5. A Társaság tevékenysége

A Társaság a pénzügyi szolgáltatói szektorban működő vállalkozásként az alábbi tevékenységek végzésére rendelkezik engedéllyel:

a) Bit. szerinti független biztosításközvetítői (alkuszi) tevékenység;
b) Hpt. szerinti független pénzügyi szolgáltatás közvetítői (többes ügynöki) tevékenység;
c) Bszt. szerinti tőkepiaci függő ügynöki tevékenység.

A Társaság a fenti a)-c) pontokban meghatározott tevékenységek során ún. pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződések (biztosítási szerződések, pénzügyi intézményekhez kapcsolódó pénzügyi szolgáltatási szerződések, befektetési szerződések) létrejötte érdekében működik közre az ágazati jogszabályok (különösen Bit., Hpt., Bszt.) keretei között, az azokban előírt szabályok szerint. Tevékenysége során naprakész ismereteket szerez a pénzügyi ágazati szolgáltatási termékekről, és elérhetővé teszi azokat a vele kapcsolatba kerülő ügyfelek számára. Tevékenysége során ügyfeleit tanácsadással segíti, illetve egyes szerződéstípusok (pl. biztosítási szerződések) esetében képviseli az ügyfeleket a szerződések megkötése, valamint a szerződésből eredő jogaik érvényesítése, kötelezettségeik teljesítése során. Működése részben tanácsadói személyes tevékenységén alapul, de emellett honlapot is üzemeltet, melyen lehetővé teszi a honlap látogatójának regisztrációját, hírlevélre történő feliratkozását, termékösszehasonlítási jellegű tájékozódást próbaszámítások elvégzésével (kalkulátor program), az egyedi kérdések megválaszolását, egyedi tanácsadási felkérések teljesítését.

6. A Társaság honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

6.1 Cookiek (Sütik)

A Társaság weboldala Sütiket használ a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint a weboldalforgalom elemzéséhez. Ezen kívül közösségi média, hirdető- és elemző partnereivel megosztja az oldal látogatójának weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket a felhasználó adott meg a számukra vagy a felhasználó által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A Sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. Egyes Sütik használata elengedhetetlen az oldal megfelelő működéséhez, mások statisztikákat gyűjtenek, hogy kényelmesebbé válhasson az oldal használata, míg vannak olyan Sütik, amelynek célja célzott hirdetések elhelyezése.

adatkezelés célja: a honlap-látogatási szokások vizsgálata, a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése
kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájárulása
adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított legfeljebb egy év
adattárolás módja: elektronikus

6.2. Kapcsolatfelvétel

A Társaság számára az érintett üzenetet küldhet a honlap „Kapcsolat” funkciójával.

adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzenetküldés kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, irányítószáma
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig
adattárolás módja: elektronikus

6.3. Hírlevéllel, direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

Az ügyfelek igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében a Társaság az érintett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján közvetlen ajánlatadási, illetve informális céllal e-maileket, valamint hírleveleket küld az érintettnek. Amennyiben a hírlevélre a honlapon iratkozhat fel az érintett, a feliratkozás megtételének helyén el kell fogadnia az adatkezelési tájékoztatót. Ezt egy jelölőnégyzettel teheti meg. A Társaság biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon. A Társaság az ilyen tárgyú információkat személyesen vagy telefonon is közvetíti az ügyfelek felé.

adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása a Társaság legfontosabb híreiről
kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a hírlevél szolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal
adattárolás módja: elektronikus

6.4. Látogatói adatok gyűjtése partner weboldalakról

A Társaság olyan szerződéses jogviszonyokat létesít, mely alapján a szerződéses partner a saját weboldalán helyezi el a Társaság ún. nyugdíj- és egészségbiztosítási kalkulátorait. Amennyiben e kalkulátorok alapján a partner weboldalának a látogatója kapcsolatba szeretne lépni a Társasággal, úgy a partner weboldalán keresztül megadhatja a személyes adatait, melyek alapján a Társaság felveszi vele a kapcsolatot.

adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzenetküldés
kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, irányítószáma
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig
adattárolás módja: elektronikus

7. A Társaság működése során megvalósuló adatkezelések

A Társaság az 5. pontban leírt tevékenységei során természetes személyekkel kerül olyan kapcsolatba, mely személyes adatok kezelésével jár együtt.

7.1. Telefonos kapcsolatfelvétel

Amennyiben az érintett – akár a Társaság honlapján keresztül, akár egyéb (pl. személyes) úton – megadja a telefonszámát, és hozzájárul a telefonos megkereséshez, következő lépésként a Társaság területileg illetékes munkatársa felhívja az érintettet. Amennyiben az érintett érdeklődést mutat, akkor a Társaság munkatársa pontosítja az adatokat, illetve az ügyfél igényeihez, érdeklődéséhez igazodóan a szerződés előkészítése érdekében további adatokat rögzít, így különösen arra vonatkozóan, hogy az ügyfél milyen pénzügyi szolgáltatásra irányuló igénye miatt keresi a Társaságot, ezzel kapcsolatban milyen elvárásai vannak. Sor kerülhet a lakóhely adatainak rögzítésére, ha az ügyfél hozzájárul a Társaság közreműködőjével való személyes találkozáshoz.

adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, személyes találkozó előkészítése
kezelt adatok köre: az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, valamint a beszélgetés közben rögzített személyes adatok
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés megkötésének előkészítése
adattárolás határideje: a szerződés megkötése esetén a szerződéskötésig, egyébként a jogi igények érvényesíthetőségéig
adattárolás módja: elektronikus és/vagy papír alapú

7.2. Igény-, és szükségletfelmérő

A Társaság a biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során a Bit. által kötelezően előírt igény-, és szükségletfelmérést végez.
Az igényfelmérőben megadott adatok vonatkozásában a Társaság profilalkotást végez, amelynek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja. A profilalkotás alkalmazásának célja, hogy a Társaság biztosítási szerződés előkészítése során a Bit. által előírtaknak megfelelően határozza meg az ügyfél konkrét igényeit és szükségleteit, továbbá szintén a Bit. szabályai alapján az alapos és személyre szabott elemzés alapján adjon számára tanácsot. A szolgáltatás nyújtása más módon nem végezhető el.

A profilalkotás során alkalmazott logika az alábbi: a megfelelő biztosítás kiválasztása érdekében a Társaság számára átadásra kerülnek a természetes személyazonosító adatok (név, születési hely és idő, lakcím, e-mail cím), továbbá a szükséges általános pénzügyi adatok. Az adatok elemzésének célja annak megállapítása, mely biztosítások megfelelőek az érintett számára.

adatkezelés célja: pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződések megkötésének előkészítése
kezelt adatok köre: ügyfél neve, lakcíme, születési helye, ideje, e-mail címe, illetve az igényfelmérőben meghatározott egyéb adatok
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (szerződés előkészítése) és c) (jogi kötelezettség teljesítése) pontja
adattárolás határideje: a szerződés megszűnését követő 5 évig
adattárolás módja: elektronikus és/vagy papír alapú

7.3. Szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés

A Társaság közreműködik abban, hogy az ügyfelek és a pénzügyi szolgáltatók között az ügyfél igényeinek megfelelő pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződések jöjjenek létre. Azokban az esetekben, ahol a tevékenységét független közvetítőként végzi, az ügyfelek igényeinek kiszolgálása érdekében megbízási szerződést köt az érintettekkel. A Társaság munkáját a szerződéskötés és annak teljesítése során – egyes esetekben – alvállalkozó (közreműködő) segíti, amely a Társaság adatfeldolgozójának minősül a közöttük létrejött adatfeldolgozói megállapodás alapján. A biztosításközvetítési tevékenység esetén a közreműködő természetes személy adatait a megbízási szerződés tartalmazza. A Társaság által megkötött szerződéseket a Társaság saját elektronikus rendszerében tárolja.

adatkezelés célja: szerződéskötés
kezelt adatok köre: ügyfél neve, lakcíme, levelezési címe, adóazonosító jele, telefonszáma, születési helye, ideje, anyja neve, e-mail címe, állampolgársága, biztosító társaságok által az egyes szerződések megkötéséhez szükséges további adatok
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,
adattárolás határideje: a szerződés megszűnését követő 5 évig
adattárolás módja: elektronikus és/vagy papír alapú
címzettek: azok a pénzügyi szolgáltatók (biztosítók, bankok, befektetési szolgáltatók), amelyek részére a Társaság a pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződések megkötése érdekében az adatokat elküldi

7.4. Pénzmosási adatlapok

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott adatait.

adatkezelés célja: ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése
kezelt adatok köre: természetes személy családi és utóneve; születési családi és utóneve; állampolgársága, születési helye, ideje, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma; lakcímet igazoló hatósági igazolványa száma, a bemutatott okiratok másolata
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése [Pmt. 7. §]
adattárolás határideje: az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év [Pmt. 56. § (2) bekezdés]
adattárolás módja: elektronikus

7.5. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

7.5.1.Telefonos ügyfélszolgálat

A Társaság a pénzügyi ágazati jogszabályok, így különösen a Bit. 382. § (1) bekezdése alapján a Társaság köteles biztosítani, hogy az ügyfél és a fogyasztói érdekképviseleti szervek a Társaság és – adott termék kapcsán – az általuk megbízott kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.

A biztosítók, a többes ügynökök és az alkuszok panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 437/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet állapítja meg a panaszkezeléssel kapcsolatos részletszabályokat.

Ennek megfelelően a Társaság telefonos ügyfélszolgálatot működtet. A beérkező hívások a hívásirányító rendszer segítségével futnak be a szabad operátor(ok)hoz. Az operátor – neve érthető, tagolt bemondásával – azonosítja magát, majd elvégzi a telefonáló beazonosítását. Ügyfél esetén név, születési dátum, illetve anyja leánykori neve szolgál az azonosításra. Amennyiben az azonosítás nem végezhető el, vagy nem járt sikerrel, a tájékoztatás kizárólag általános információkra, nyilvános adatokra irányulhat.

A beszélgetések hangrögzítésre kerülnek. Bejövő hívás esetén erről az automata hívásirányító rendszer tájékoztatja a betelefonálót, kimenő hívás esetén pedig az operátor a beszélgetés elején informálja erről a hívott felet.

A Bit. 159. § (2) bekezdése alapján telefonon történő panaszkezelés esetén a Társaság az ügyfél közötti telefonos kommunikációt a Társaság hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt öt évig megőrzi.
Ennek tényéről a Társaság a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatást ad. Az ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen – kérésének megfelelően – huszonöt napon belül rendelkezésére kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a hangfelvétel másolatát.

Abban az esetben, ha a telefonos megkeresés nem panaszra vonatkozik, az adatkezelésre az érintett hozzájárulása ad jogalapot. Amennyiben az érintett nem járul hozzá az adatkezeléshez, jogosult megszakítani a hívását és a Társaság egyéb elérhetőségein (e-mail, levél) útján megkeresni a Társaságot.

adatkezelés célja: panaszok kivizsgálása, elintézése
kezelt adatok köre: az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a panasszal kapcsolatos egyéb adatok
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítése a Bit. 159. § szerint
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig: amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével törli az adatkezelő az adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok törlésre
adattárolás módja: elektronikus

7.5.2. Személyes és e-mailes ügyfélszolgálat

A Társaság tevékenysége a pénzügyi ágazati szolgáltatások megkötését követően egyes esetekben (így különösen biztosítási szerződések közvetítése esetén) kiterjed arra, hogy segítséget nyújtson az ügyfeleknek a megkötött szerződése teljesítése során felmerülő teendők, esetleg problémák megoldásában, illetve az ügyfélnek joga van arra is, hogy a Társasággal szembeni panaszt is a személyes, vagy e-mailes ügyfélszolgálat útján jelentse be. Személyes ügyfélszolgálati ügyintézés tárgya lehet ezért különösen a tájékoztatás kérés, nyilatkozattétel, kérelem benyújtása, dokumentum átadása, panaszbejelentés, iratbetekintés. A személyes panasz esetén a Társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően jegyzőkönyvet vesz fel és nyilvántartást vezet a panaszokról. A Társaság emellett e-mail-es ügyfélszolgálatot is üzemeltet az [email protected] email címen.

adatkezelés célja: ügyélfelek részéről érkező igények, panaszok kivizsgálása, elintézése
kezelt adatok köre: az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a panasszal, vagy ügyféligénnyel kapcsolatos egyéb adatok
adatkezelés jogalapja: panaszok kezelése esetében GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogi kötelezettség teljesítése, egyéb ügyféligények teljesítése esetén pedig a GDPR 6. cikk (1) bekezdés alapján az (alkuszi megbízási) szerződés teljesítése
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig: amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével törli az adatkezelő az adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok törlésre
adattárolás módja: elektronikus és/vagy papír alapú

7.6. Adatok továbbítása üzleti partnerek részére

Amennyiben az ügyfél olyan biztosítási igényt jelez a Társaság részére, amely nem tartozik a Társaság által rendszeresen végzett biztosításközvetítési területre, abban az esetben az ügyfél hozzájárulásával annak egyes elérhetőségi adatait átadja az érintett területet magas szinten ismerő üzleti partnere számára, annak érdekében, hogy az felvegye az ügyféllel a kapcsolatot.

7.6.1. Amennyiben az ügyfél olyan biztosítási igényt jelez a Társaság részére, amely nem tartozik a Társaság által rendszeresen végzett biztosításközvetítési területre, abban az esetben az ügyfél hozzájárulásával annak egyes elérhetőségi adatait átadja az érintett területet magas szinten ismerő üzleti partnere számára, annak érdekében, hogy az felvegye az ügyféllel a kapcsolatot.

adatkezelés célja: adat továbbítása üzleti partner részére
kezelt adatok köre: ügyfél neve, telefonszáma,
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás
adattárolás határideje: az adat továbbításáig
adattárolás módja: elektronikus
címzett: Eurorisk Biztosítási Alkusz Kft. (1133 Budapest, Árbóc u. 6.)

7.6.2. Amennyiben az ügyfél meglévő hiteleinek felülvizsgálatára, illetve általában hitelfelvételi lehetőségeinek megismerésére vonatkozóan jelzi igényét a Társaság részére, abban az esetben az ügyfél hozzájárulásával annak egyes elérhetőségi adatait átadja a megfelelő elméleti és gyakorlati hitelközvetítési ismeretekkel rendelkező partnere részére, annak érdekében, hogy az felvegye az ügyféllel a kapcsolatot.

adatkezelés célja: adat továbbítása üzleti partner részére
kezelt adatok köre: ügyfél neve, telefonszáma, email címe, irányítószáma
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás
adattárolás határideje: az adat továbbításáig
adattárolás módja: elektronikus
címzett: GRANTIS BankSelect Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede utca 65. fszt.)

7.7. Ügyfél-elégedettség mérése

A Társaság – az MNB, mint fogyasztóvédelmi hatóság ajánlásaira is figyelemmel – rendszeresen kérdőívet küld ügyfeleinek, melyben igyekszik felmérni, hogy azok elégedettek-e az általa részükre közvetített termékekkel.

adatkezelés célja: az ügyfél elégedettségének felmérése
kezelt adatok köre: az ügyfél neve, elektronikus levélcíme, a kérdésekre adott válaszai
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás
adattárolás határideje: a kérdőív kitöltésétől számított 1 hónap
adattárolás módja: elektronikus

7.8. Ügyfél-elégedettségi információk közzététele a weblapon

A 7.7. pontban meghatározott kérdőívekre adott szöveges válaszokat a Társaság esetenként meg is jeleníti a weblapján olyan módon, hogy a válasz mellett az érintett vezetéknevének kezdőbetűje, keresztneve és annak a településnek a neve szerepel, ahol az érintett lakik. A Társaság ezekkel a véleményekkel bővíti azon információk körét, melyek segíthetik az adott termék iránt érdeklődők döntését.

adatkezelés célja: az ügyfél véleményének megjelenítése
kezelt adatok köre: az ügyfél vezetéknevének kezdőbetűje és keresztneve, a weblapon megjelenített véleménye
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás
adattárolás határideje: a hozzájárulás visszavonásáig
adattárolás módja: elektronikus

7.9 Ügyfél-elégedettségi információk továbbítása üzleti partner részére

A 7.7. pontban meghatározott kérdőívekre adott szöveges válaszokat a Társaság esetenként átadja üzleti partnerének abból célból, hogy a partner megjelenítse azokat a biztosdontes.hu weboldalon, ezzel a weboldal látogatói számára bővítse azon információk körét, melyek segíthetik az adott termék iránt érdeklődők döntését.

adatkezelés célja: adat továbbítása üzleti partner részére
kezelt adatok köre: az ügyfél vezetéknevének kezdőbetűje és keresztneve, a kérdőívre adott válaszaiban megfogalmazott véleménye
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás
adattárolás határideje: az adat továbbításáig
adattárolás módja: elektronikus
címzett: Biztos Döntés Kft. (2100 Gödöllő, Semmelweis utca 23.)

8. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését; az adatkezelés korlátozását Dr. Gyenes-Kovács Zoltán adatvédelmi tisztviselőnél, a [email protected] e-mail címen; illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz. Panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

Alább olvasható a részletes leírás az érintetti jogok kapcsán:

8.1. Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • jogosult megtudni az adatkezelés célját;
 • az érintett személyes adatok kategóriáit;
 • azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.
 • Jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése
ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt.
 • Jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték.
 • Továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a Társaság csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

8.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Arra az időtartamra, amíg a Társaság ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 7.4. pontjának megfelelően.

8.3. Tiltakozás joga

Az érintett abban az esetben a Társasághoz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja:

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén a Társaság nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, a Társaság vezérigazgatója dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Társaság korlátozza a személyes adatok kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg:

 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet.

8.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

VAGY

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy
c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből, vagy
f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy
g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

8.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, amennyiben:

 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bekezdés a) pont]

ÉS

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

8.7. Jogorvoslat

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő hatósághoz – Magyarországon a NAIH-hoz fordulhat:
név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
honlap: www.naih.hu
Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

9. Adatfeldolgozók

A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

adatfeldolgozó neve: Prioris Marketing Tanácsadó Kft.
címe: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 65.
cégjegyzékszáma: 01-09-297491
adatfeldolgozás célja: marketing célú szolgáltatás

adatfeldolgozó neve: Kajli András Egyéni Vállalkozó
címe: 2081 Piliscsaba, Borostyán u. 1.
nyilvántartási száma: 50416383
adatfeldolgozás célja: szerver és rendszer üzemeltetés

adatfeldolgozó neve: MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
címe: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
cégjegyzékszáma: 01-10-047449
adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltatás

adatfeldolgozó neve: BázisNet Rendszerház Kft.
címe: 9022 Győr, Kiss János u. 18. 2/3.
cégjegyzékszáma: 08-09-012730
adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltatás

adatfeldolgozó neve: JADE-SZOFT SZOLGÁLTATÓ Kft.
címe: 2094 Nagykovácsi, Petőfi u. 8.
cégjegyzékszáma: 13-09-200020
adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltatás

adatfeldolgozó neve: Complytron Kft.
címe: 1072 Budapest, Rákóczi út 42. 7. em.
cégjegyzékszáma: 01-09-344497
adatfeldolgozás célja: ügyféladat szűrőrendszer szolgáltatás

A Társaság a biztosításközvetítési tevékenysége során jelentős számú ún. biztosításközvetítői alvállalkozót vesz igénybe, amelyek/akik az általános adatvédelmi rendelet szabályai alapján szintén adatfeldolgozónak minősülnek. Figyelemmel arra, hogy számuk igen jelentős, és személyük folyamatosan változik, ezért a Társaság róluk külön dokumentumban ad tájékoztatást, amely elérhető a Társaság székhelyén, valamint a https://grantis.hu/tanacsadok/ weboldalon.

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést a Társaság utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a Társaság rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

10. Adatbiztonság

A Társaság minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Társaság az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

11. A nyilatkozat megváltoztatása

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, a Társaság külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

12. Jelen szabályzatban nem meghatározott kérdések

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadó.

Minden online kapcsolatfelvétel, beleegyező nyilatkozatnál.

Minden olyan felületen, ahol az érintett adatot adhat meg a Társaság részére, a jelen szövegnek kell megjelennie.

Megismertem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatást (csak a jelölőnégyzet aktívvá tételével fogadja el a rendszer a regisztrációt/üzenet elküldését)

13. A tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2023. május hó 01. napjától visszavonásig tart.

Letölthető PDF formátum