A GRANTIS Hungary Független Pénzügyi Tanácsadó Zrt.

(1061 Budapest, Paulay Ede u. 65. fszt.)

Üzletszabályzat a független pénzügyi szolgáltatás közvetítői (többes ügynöki) tevékenységre vonatkozóan

Hatályos: a GRANTIS Hungary Zrt. független közvetítői (többes ügynöki) engedélyének kézhezvételétől, azaz 2018. május hó 25. napjától

I. BEVEZETŐ

Cégnév: GRANTIS Hungary Független Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Cégjegyzékszáma: 01-10-048886 (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Székhelye: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 65. fszt.

Tevékenység típusa: Pénzügyi szolgáltatás közvetítése többes ügynökként

Felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; honlapja: http://www.mnb.hu/felugyelet)

Pénzügyi szolgáltatás közvetítői engedély száma: H-EN-I-272/2018. számú határozat

Engedélyének kelte: 2018. május 23.

A jelen Üzletszabályzat a GRANTIS Hungary Független Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság független közvetítőként (többes ügynökként) végzett pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenységének általános feltételeit tartalmazza.

A jelen Üzletszabályzat a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 21. § (7) bekezdésének e) pontján alapul.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

II.1. Az Üzletszabályzatban használt fogalmak

II.1.1. Banktitok: Minden olyan, az egyes ügyfelekről a Pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.

II.1.2. Fhtv.: A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tövény.

II.1.3. Fogyasztó: Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

II.1.4. Hiteltanácsadás: A jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó – a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő – személyre szabott ajánlások adása.

II.1.5. Hpt.: A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény.
II.1.6. Közvetítői Alvállalkozó: A GRANTIS Hungary Zrt. által a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységi körében, megbízási szerződés keretében igénybevett jogi személy, egyéni cég vagy egyéni vállalkozó.

II.1.7. Közvetítői díj: Minden olyan pénzben vagy természetben juttatott térítés, amelyet a közvetítő akár az ügyféltől, akár a pénzügyi szolgáltatást nyújtó személytől az ügyfél és a pénzügyi szolgáltatást nyújtó személy között létrejött pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó megállapodás érvényes létrejöttéért és meghatározott esetekben annak teljesítéséért, illetve meghatározott időtartamig történő fennállásáért kap.

II.1.8. Megbízó: Azt a Pénzügyi intézményt jelenti, akiknek megbízásából a GRANTIS Hungary Zrt. közvetítői tevékenységként pénzügyi szolgáltatások közvetítését végzi.

II.1.9. MNB: A Magyar Nemzeti Bank, mint a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó hatóság.

II.1.10. Üzletszabályzat: A jelen dokumentum mindenkori hatályos változata.

II.1.11. Üzleti titok: A gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

II.1.12. Pénzügyi Intézmény: A Hpt.-ben meghatározott hitelintézet és a pénzügyi vállalkozás.

II.1.13. Személyes Adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

II.1.14. Versengő Szolgáltatások: A Hpt.-ben ekként meghatározott következő szolgáltatások:

 1. ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet elérő vagy azt meghaladó legrövidebb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint az ingatlan pénzügyi lízing,
 2. ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet meg nem haladó leghosszabb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing, továbbá valamennyi, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is, vagy
 3. betét és fizetési számla (bankszámla).

II.2. Az Üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága és módosítása

II.2.1. Az Üzletszabályzat nyilvános, az bárki által megtekinthető és megismerhető a GRANTIS Hungary Zrt. székhelyén, valamint letölthető formában megtalálható a GRANTIS Hungary Zrt. internetes honlapján (www.grantis.hu). A GRANTIS Hungary Zrt. az ügyfél kérelmére az Üzletszabályzatot nyomtatott formában vagy tartós adathordozón ingyenesen rendelkezésre bocsátja.

II.2.2. Az Üzletszabályzat a közzétételének napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

II.2.3. A GRANTIS Hungary Zrt. az Üzletszabályzatot a tevékenységére, illetve a tevékenységét érintő jogszabályváltozásra figyelemmel bármikor egyoldalúan módosíthatja. A módosítást a GRANTIS Hungary Zrt. legalább a módosítás hatályba lépését megelőzően 15 nappal közzéteszi hivatalos internetes honlapján, illetve székhelyén – megtekintés céljából – kifüggeszti. A GRANTIS Hungary Zrt. az Üzletszabályzat módosításairól a honlapon történő közzétételen, illetve a székhelyén való kifüggesztésen kívül saját belátása szerint tájékoztathatja az Ügyfeletek.

II.3. A GRANTIS Hungary Zrt. tevékenysége, feladatai

II.3.1. A GRANTIS Hungary Zrt. a pénzügyi szolgáltatás közvetítését a Hpt. 10. § (1) bekezdés bb) pontja alapján több Pénzügyi Intézmény egymással Versengő Szolgáltatása vonatkozásában végzi a Pénzügyi Intézményekkel, mint Megbízókkal kötött megbízási szerződés alapján.

II.3.2. A GRANTIS Hungary Zrt. a többes ügynöki tevékenysége során elősegíti a pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötését.

II.3.3. A GRANTIS Hungary Zrt. a Pénzügyi Intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt.

II.3.4. A GRANTIS Hungary Zrt. a többes ügynöki tevékenyégéhez jogosult közreműködőt igénybe venni. A közreműködői feladatokat a Közvetítői Alvállalkozó látja el.

II.3.5. A GRANTIS Hungary Zrt. a többes ügynöki tevékenységét az MNB által kiadott tevékenységi engedélye alapján végzi. A GRANTIS Hungary Zrt. és a Közvetítői Alvállalkozó adatai az MNB, mint felügyeleti hatóság pénzpiaci közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepelnek, a nyilvántartás ellenőrizhető az MNB honlapján: https://intezmenykereso.mnb.hu/

II.3.6. Jelen Üzletszabályzat 1/A. számú melléklete tartalmazza a GRANTIS Hungary Zrt. Megbízóinak a felsorolását, valamint a GRANTIS Hungary Zrt. által közvetített pénzügyi szolgáltatásokat.

II.3.7. A GRANTIS Hungary Zrt. tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a pénzügyi szolgáltatások közvetítésén túl más, pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatásokat is nyújt, illetve tevékenységet is végez, mely szolgáltatások és tevékenységek listáját a jelen Üzletszabályzat 1/B. számú melléklete tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Üzletszabályzat hatálya a 1/B. számú mellékletében felsorolt szolgáltatásokra és tevékenységekre nem terjed ki, az csupán az ügyfeleknek a GRANTIS Hungary Zrt. tevékenységével kapcsolatos könnyebb tájékozódását szolgálja.

II.4. Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás

II.4.1. A GRANTIS Hungary Zrt. – a többes ügynökként közvetített pénzügyi szolgáltatási termékek vonatkozásában – az alábbiak szerint veszi fel és tartja a kapcsolatot az ügyfelekkel:

 • írásban postai úton,
 • személyesen,
 • telefonon,
 • elektronikus úton. II.4.2. A GRANTIS Hungary Zrt. az ügyfelek megkeresése, illetve a kapcsolattartás során az ügyfelek adatait bizalmasan kezeli, és mindenkor az irányadó adatvédelmi jogszabályok betartásával jár el. II.4.3. A GRANTIS Hungary Zrt. és az Ügyfél közötti kapcsolattartás nyelve – eltérő megállapodás hiányában – a magyar.

II.5. Díjazás

II.5.1. A GRANTIS Hungary Zrt. a többes ügynöki tevékenysége keretében végzett pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjra kizárólag a Megbízótól jogosult. E rendelkezés nem érinti a GRANTIS Hungary Zrt. azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő ügyfele számára más – a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel.

II.5.2. Amennyiben a GRANTIS Hungary Zrt. a Megbízótól közvetítői díjat kap, ennek összegéről az ügyfél-tájékoztatásra vonatkozó – 3.1. pontban foglalt – szabályok szerint tájékoztatja a Fogyasztót. A Fogyasztó kérése a GRANTIS Hungary Zrt. tájékoztatást nyújt arról, mennyiben tér el egymástól az egyes Fogyasztónak kínált hiteleket nyújtó Pénzügyi Intézmények által fizetett közvetítői díj mértéke.

II.5.3. A GRANTIS Hungary Zrt. az ügyféllel szemben semmilyen díjat, költséget – ideértve a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatása ellenértékét – nem számít fel.

II.5.4. Tájékoztatjuk, hogy a GRANTIS Hungary Zrt. nem jogosult az ügyfél nevében a Pénzügyi Intézménytől az ügyfelet megillető pénz átvételére.

II.5.5. Tájékoztatjuk továbbá, hogy Közvetítői Alvállalkozó készpénz átvételére semmilyen jogcímen nem jogosult.

III. AZ ÜGYFÉL–TÁJÉKOZTATÁS SZABÁLYAI

III.1. A GRANTIS Hungary Zrt. a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a szolgáltatását igénybe venni szándékozó Fogyasztó részére írásban vagy más tartós adathordozón egyértelmű tájékoztatást ad a következőkről:

 1. (a)  cégnév, székhely, levelezési cím, felügyeleti hatóság,
 2. (b)  a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és e nyilvántartás ellenőrzésének módjáról;
 3. (c)  arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért a Fogyasztó felé ki áll helyt;
 4. (d)  arról, hogy Többes Ügynökként mely Pénzügyi Intézmény megbízásából jár el (név feltüntetésével);
 5. (e)  arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a Megbízótól fogadhat el;
 6. (f)  arról, hogy a Megbízó pénzügyi intézménytől kap-e közvetítői díjat, és ha ismert, annak összegéről;
 7. (g)  arról, hogy nyújt-e Hiteltanácsadást;
 8. (h)  a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről;
 9. (i)  arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő Fogyasztó számára más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számít-e fel.

III.2. A GRANTIS Hungary Zrt. – a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően – a Fogyasztó tájékoztatása alapján felméri a Fogyasztó igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják.

III.3. A GRANTIS Hungary Zrt. a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során a Fogyasztónak kielégítő mennyiségű, de – ha a piacon hozzáférhető – legalább három szolgáltató Versengő Szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemzi és átadja. Ha kizárólag kettő versengő szolgáltatást közvetít, akkor kettő ajánlatot elemez és ad át.

III.4. A hitelszerződésekre vonatkozó ajánlatok összehasonlítása és a hitelszerződés megkötése tekintetében hozandó megalapozott fogyasztói döntés érdekében a hitelező és a GRANTIS Hungary Zrt. az Fhtv.-ben foglaltak szerint kellő időben, de azt megelőzően, hogy a Fogyasztót bármilyen ajánlat vagy hitelszerződés kötné, a Fogyasztót az általa megadott információk alapján szóba jöhető hiteltermék tekintetében – a jelen Üzletszabályzat 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványban foglalt tartalommal – papíron vagy más tartós adathordozón részletesen tájékoztatja.

IV. FELELŐSSÉG

IV.1. A GRANTIS Hungary Zrt. tartozik helyt állni az ügyfél felé a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenysége – valamint az általa a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére igénybevett Közvetítői Alvállalkozó által e tevékenysége – során okozott kárért, illetve felmerült sérelemdíjért.

IV.2. A GRANTIS Hungary Zrt. felel a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződések megkötése során a téves tanácsadásért, valamint az iratok és nyilatkozatok késedelmes továbbításáért.

V. PANASZKEZELÉS

Amennyiben az ügyfeleknek a GRANTIS Hungary Zrt. vagy a Közvetítői Alvállalkozó tevékenységével, illetve a pénzügyi szolgáltatás közvetítésével kapcsolatos kérdéseire, illetve esetleges problémáira a GRANTIS Hungary Zrt. vagy a Közvetítői Alvállalkozó nem nyújt megnyugtató választ, az ügyfelek a GRANTIS Hungary Zrt. felé panaszbejelentéssel élhetnek a következő elérhetőségek egyikén:

1. Írásban:

 • 1.1. személyesen vagy más által átadott irat útján: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 65. fszt.
 • 1.2. telefaxon: +36 1/700-29-91
 • 1.3. postai úton: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 65. fszt.
 • 1.4. elektronikus levélben: [email protected] (folyamatosan)

2. Szóban:

2.1. Személyesen:

 • A Társaság székhelyén: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 65. fszt.
 • Nyitvatartási időben: minden munkanapon 08:00-16:00 óra között.

2.2. Telefonon:

 • Telefonszám: +36 1/58-58-555
 • Hívásfogadási időben:
  • hétfőn: 08:00-20:00 óra között,
  • kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 08:00-16:00 óra között.

A GRANTIS Hungary Zrt. a panaszkezelés menetéről az Ügyfelek számára weboldalán közzétett (www.grantis.hu), illetve a székhelyén kifüggesztett panaszkezelési szabályzatában ad tájékoztatást.

VI. ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS

VI.1. A GRANTIS Hungary Zrt. a jelen Üzletszabályzat hatálya alá tartozó tevékenységének végzése során Személyes Adat, Banktitok, illetve Üzleti Titok birtokába juthat. A GRANTIS Hungary Zrt. többes ügynöki tevékenysége végzése során a Hpt. banktitokra vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alatt áll.

 1. VI.2.  A GRANTIS Hungary Zrt. minden, a birtokába jutott Személyes Adatot, Banktitkot, Üzleti Titkot különös gondossággal és a jogszabályoknak megfelelően kezeli, azokkal semmilyen formában nem él vissza. A GRANTIS Hungary Zrt. gondoskodik arról, hogy az ügyfelekre vonatkozó Személyes Adat, Banktitok, illetve Üzleti Titok harmadik személyek részére csak jogszabály, illetve az ügyfél felhatalmazása esetén, és ott meghatározott körben válhasson hozzáférhetővé.
 2. VI.3.  Amennyiben az ügyfelek adatainak kezelése az ügyfelek hozzájárulása alapján történik, a GRANTIS Hungary Zrt. a szükséges adatkezelési hozzájárulást a szükséges formában és tartalommal szerzi be az ügyféltől.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályi rendelkezések, különösen a Hpt., az Fhtv., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a GRANTIS Hungary Zrt. szabályzatai az irányadóak.

A jelen Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: A GRANTIS Hungary Zrt. Megbízói közvetített szolgáltatások
2. számú melléklet: A GRANTIS Hungary Zrt. által nyújtott, pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatások
3. számú melléklet: Általános tájékoztató a hitelszerződés megkötését megelőzően (A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 1. számú melléklete alapján)

1. számú melléklet

A GRANTIS Hungary Zrt. az alábbi Pénzügyi Intézmények megbízásából jár el:

Megbízó neveMegbízó MNB szerinti nyilvántartási számaA Megbízó részére közvetített szolgáltatások
FUNDAMENTA-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt.12217595Lakástakarékpénztári szerződések

2. számú melléklet

A GRANTIS Hungary Zrt. által nyújtott, pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatások

 1. 1.)  Független biztosításközvetítői (alkuszi) tevékenység – Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
 2. 2.)  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 3. 3.)  Reklámügynöki tevékenység
 4. 4.)  Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
 5. 5.)  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 6. 6.)  M.n.s. egyéb oktatás